Zostań Wolontariuszem

Fundacji Uśmiech Szczęścia

Wolontariat to droga do poznania samego siebie – każdy posiada predyspozycje, żeby zostać wolontariuszem, ponieważ posiadamy cząstkę dobroci w sobie i mamy sposobność się nią dzielić z tymi, którzy jej potrzebują!

Masz chwilę wolnego czasu? Lubisz pomagać? Kontakt z ludzmi to dla Ciebie czysta przyjemność. Dołącz do Zespołu Wolontariuszy Fundacji Uśmiech Szczęścia. Poszukujemy osób z Lublina i okolic oraz Krakowa i okolic. Razem możemy więcej !!!

Jeśli podoba Ci się nasza wizja pomocy. Twoje zainteresowania i możliwości są zgodne z naszym planem działania. A Ty nie chcesz stać bezczynnie z boku. Nie czekaj. Skontaktuj się z Nami !!!

Kwestionariusz Wolontariusza

Regulamin Wolontariatu Fundacji Uśmiech Szczęścia

Regulamin określa ogólne zasady współpracy między Fundacją Uśmiech Szczęścia z siedzibą w Lublinie przy ul. Bursztynowej 19/86 , zwaną dalej Fundacją, a osobą podejmującą współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873), zwaną w dalszej części Wolontariuszem.

§1

1.  Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w:

 • Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
 • niniejszym Regulaminie,
 • porozumieniu zawartym z Wolontariuszem,

2.  Wolontariuszem może zostać każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który:

a)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu f,
b)  korzysta z pełni praw publicznych,
c)  utożsamia się z celami statutowymi Wolontariatu i Fundacji,
d)  deklaruje chęć ich realizacji,
e)  nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego
f)  osoba od 13 do 18 roku życia powinna uzyskać skuteczną zgodę swoich przedstawicieli ustawowych;
g)  zaakceptowała niniejszy Regulamin w całości i bez zmian.

§2

 1. Kandydat na Wolontariusza zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienia i dostarczenia do Fundacji kwestionariusza, który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.usmiechszczescia.pl wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu Regulaminu Fundacji w całości i bez zmian. Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia, powinny wraz z wypełnionym kwestionariuszem przesłać do siedziby Fundacji podpisane oświadczenie przedstawicieli ustawowych o wyrażeniu zgody na zostanie Wolontariuszem.
 2. Osoba odpowiedzialna za organizację Wolontariatu  w Fundacji dokonuje wstępnej weryfikacji osób, które wypełniły i przesłały prawidłowo wypełniony kwestionariusz o którym mowa w pkt. 1 powyżej oraz oświadczenie o zaakceptowaniu Regulaminu. Po przejściu pozytywnie  wstępnej weryfikacji, osoba uzyskuje status kandydata na Wolontariusza, o czym zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 3. Kandydat na Wolontariusza zostaje pełnoprawnym Wolontariuszem na podstawie zawartej umowy o Wolontariacie. Fundacja wydaje Wolontariuszowi zaświadczenie potwierdzające jego status w Fundacji. Wolontariusz równocześnie składa pisemne oświadczenie o tym, że został poinformowany o ryzykach dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z wykonywaniem działań na rzecz Fundacji i o jego odpowiedzialności za wykonywanie tych działań. Z Wolontariuszem może być zawarte porozumienie na jego wniosek lub w sytuacji gdy charakter działań Wolontariusza to uzasadnia. W każdym przypadku, gdy Wolontariusz wykonuje świadczenia na rzecz Fundacji przez okres dłuższy niż 30 dni Fundacja zawiera z Wolontariuszem porozumienie na piśmie.
 4. Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać i realizować cele statutowe Fundacji;
 • dbać o mienie powierzone mu podczas pracy;
 • swoją postawą reprezentować godnie Fundację;
 • podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania powierzanych zadań i czynności;
 • swoim postępowaniem wyrażać chęć udzielania pomocy drugiemu człowiekowi.

§3

Głównym zadaniem Wolontariusza jest realizacja celów statutowych Fundacji poprzez aktywny udział w :

 • akcjach marketingowych organizowanych przez Fundację takich jak: roznoszenie ulotek, rozklejanie plakatów, udział w kwestach i imprezach charytatywnych organizowanych przez Fundację i służących realizacji jej celów statutowych;
 • spotkaniach, imprezach i koncertach organizowanych dla podopiecznych Fundacji (pomoc w przygotowaniu miejsca ich organizacji, organizacja poczęstunku, organizacja gier i zabaw dla podopiecznych Fundacji);
 • indywidualnych spotkaniach z podopiecznymi Fundacji
 • wykładach i spotkaniach szkoleniowych poszerzających wiedzę na temat Wolontariatu.

§4

Fundacja, w stosunku do wszystkich Wolontariuszy, ma obowiązek:

 • poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanego z wykonywanymi świadczeniami na rzecz Fundacji oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Wolontariusz oświadcza pisemnie, że został poinformowany o takim ryzyku,
 • zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez nich świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
 • w przypadku czynności wymagających wyjazdu, po uprzednim zleceniu wykonania takich czynności przez Fundację, pokrywać poniesione przez Wolontariusza wydatki w tym koszty podróży i diet w przypadku gdy obowiązujące w Fundacji przepisy prawa pracy, w szczególności regulamin pracy przewidują zwrot wydatków poniesionych przez pracowników zatrudnionych w Fundacji, a poniesione przez Wolontariusza wydatki są niezbędne i związane z wykonywanymi świadczeniami. Wolontariusz ma prawo do zwolnienia Fundacji na piśmie pod rygorem nieważności z tego obowiązku,
 • zapewnić Wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie wykonywanych na rzecz Fundacji świadczeń oraz odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne w zakresie ustalonym przez Fundację jeżeli charakter zadań tego wymaga;
 • pokrywać koszty szkoleń i wykładów poszerzających wiedzę na temat Wolontariatu
 • Wolontariuszowi, z którym zostało zawarte pisemne porozumienie obejmujące świadczenie czynności określonych w tym porozumieniu na potrzeby statutowej działalności Fundacji, na okres przekraczający 30 (trzydzieści dni), przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadków przy wykonywaniu czynności określonych w porozumieniu, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 30 października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2002 roku, Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.).
 • Wolontariuszowi, który wykonuje czynności na rzecz statutowej działalności Fundacji przez okres nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Fundacja zobowiązuje się zapewnić odpowiednie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

§5

 1. W przypadku, gdy Wolontariusz wykonuje samodzielnie swoje obowiązki i nie podlega nadzorowi osoby odpowiedzialnej ze strony Fundacji. Fundacja jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną przez Wolontariusza przy wykonywaniu czynności, chyba że Fundacja nie ponosi winy w wyborze Wolontariusza.
 2. W przypadku, gdy Wolontariusz wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za Wolontariusza, Fundacja jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną z winy Wolontariusza przy wykonywaniu tych czynności.
 3. Wolontariusz jest odpowiedzialny wobec Fundacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z czynności świadczonych na rzecz Fundacji, jeżeli Fundacja w wyniku takiego działania Wolontariusza poniosła szkodę.
 4. Wolontariusz jest odpowiedzialny za wszelkie powierzone mu mienie Fundacji, w szczególności za środki pieniężne powierzone mu przez Fundację, jak również środki pieniężne uzyskane w wyniku kwesty organizowanej przez Fundację.

§6

 1. W przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu, osoba odpowiedzialna za organizację Wolontariatu  w Fundacji ma prawo do wypowiedzenia współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Wypowiedzenie współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić również w przypadku braku zaangażowania Wolontariusza przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia swojej kandydatury na Wolontariusza Fundacji i pozytywnego przejścia wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
 3. Fundacja i Wolontariusz mogą w każdym czasie rozwiązać zawarte porozumienie o wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji, z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia musi być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Fundacji www.usmiechszczescia.pl .

§7

 1. Pozostałe zasady działalności Wolontariusza regulują ustawy:
 • z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);
 • z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.);
 • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

X